Bác Hồ

Thời khóa biểu số 3 năm học 2019-2020

Thứ hai - 04/11/2019 02:06

Thời khóa biểu số 3 năm học 2019-2020

Thời khóa biểu số 3 áp dụng từ ngày 04/11/2019
Trường THCS Vạn Phúc thông báo tới toàn thể giáo viên và học sinh Thời khóa biểu số 3 (năm học 2019-2020) được áp dụng từ ngày 04/11/2019.
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC THỜI KHÓA BIỂU  
 
  NĂM HỌC 2019-2020  
BUỔI SÁNG TKB số 3  Áp dụng từ ngày 04/11/2019  
                     
Ngày Tiết 9A 9B 9C 9D 8A1 8A2 8A3 8A4  
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ  
2 TD-Sơn MT-P.Hà Lý - V.Linh Địa-Lệ Hóa -Hoài Toán-Dung Sinh-Hương Anh-Hằng(a)  
3 Văn -Cúc Toán-L.Anh TD-Sơn Toán-Dung Toán-M.Thu Văn -H.Vân Lý - V.Linh Sinh-Hương  
4 Văn -Cúc Toán-L.Anh Văn-Oanh(V) Anh-Hằng(a) Sinh-Hương Địa -Hoài CN-Oanh(T) Nhạc-Lan(an)  
5 CN-Thuật Lý - V.Linh Văn-Oanh(V) Toán-Dung Toán-M.Thu Sinh-Hương Anh-Hằng(a) CN-Oanh(T)  
Thứ 3 1 Địa-Lệ Văn-Thơ Toán-Oanh Văn -Cúc Anh-Hằng(a) TD-Sơn Hóa -Hoài Văn-Hợi  
2 Hóa-Lệ Văn-Thơ Toán-Oanh Văn -Cúc Địa -Hoài Lý - V.Linh TD-Sơn Văn-Hợi  
3 Sử-Thơ Địa-Lệ Hóa -Hoài TD-Sơn Văn -Cúc CN-Oanh(T) Anh-Hằng(a) Sử -Hường  
4 Văn -Cúc Hóa-Lệ Sinh-M.Lan Lý -Thảo TD-Sơn Sinh-Hương Sử -Hường Anh-Hằng(a)  
5 Lý -Thảo Sử-Thơ Địa-Lệ Hóa -Hoài Sinh-Hương Anh-Hằng(a) Văn-Hường Toán-V.Anh  
Thứ 4 1 Toán-L.Anh Sinh-M.Lan Hóa -Hoài GDCD-Oanh(V) CN-V.Linh Toán-Dung TD-Sơn GDCD-Thanh  
2 Sinh-M.Lan Lý - V.Linh GDCD-Oanh(V) Hóa -Hoài TD-Sơn Toán-Dung Nhạc-Lan(an) Sử -Hường  
3 TD-Sơn Toán-L.Anh Văn-Oanh(V) Anh-Hằng(a) Nhạc-Lan(an) GDCD-Thanh Văn-Hường Lý - V.Linh  
4 Anh-B.Vân Anh-Liên Lý - V.Linh Sinh-M.Lan Toán-M.Thu Hóa -Hoài Văn-Hường TD-Sơn  
5 HĐGDHN HĐGDHN HĐGDHN HĐGDHN Toán-M.Thu Nhạc-Lan(an) Anh-Hằng(a) Văn-Hợi  
Thứ 5 1 Toán-L.Anh Văn-Thơ TD-Cường Văn -Cúc MT-P.Hà Anh-Hằng(a) Toán-Thuật Địa -Hoài  
2 Toán-L.Anh Văn-Thơ MT-P.Hà TD-Sơn Văn -Cúc Văn -H.Vân Địa -Hoài Sinh-Hương  
3 Văn -Cúc TD-Sơn CN-Thuật MT-P.Hà Anh-Hằng(a) Văn -H.Vân Sinh-Hương Hóa -Hoài  
4 TC: T1,3 TC: T2,4 TC: T1,3 TC: T2,4 TC: T1,3 TC: T1,3 TC: T2,4 TC: T1,3  
5 TC: V2,4 TC: V1,3 TC: V2,4 TC: V1,3 TC: V2,4 TC: V2,4 TC: V1,3 TC: V2,4  
Thứ 6 1 Lý -Thảo Sinh-M.Lan Văn-Oanh(V) Văn -Cúc Hóa -Hoài TD-Sơn Văn-Hường Toán-V.Anh  
2 GDCD-Oanh(V) TD-Sơn Sinh-M.Lan Lý -Thảo Sử -Hường Hóa -Hoài Toán-Thuật Toán-V.Anh  
3 Sinh-M.Lan Hóa-Lệ Văn-Oanh(V) Văn -Cúc CN-V.Linh Sử -Hường CN-Oanh(T) TD-Sơn  
4 Anh-B.Vân GDCD-Oanh(V) Địa-Lệ CN-Thuật Lý - V.Linh Toán-Dung GDCD-Thanh Hóa -Hoài  
5 Địa-Lệ CN-Thuật Anh-Liên Sinh-M.Lan GDCD-Thanh CN-Oanh(T) Hóa -Hoài Văn-Hợi  
Thứ 7 1 Toán-L.Anh Địa-Lệ Sử-Thơ Toán-Dung Sử -Hường Anh-Hằng(a) Toán-Thuật MT-P.Hà  
2 Hóa-Lệ Văn-Thơ Anh-Liên Toán-Dung Văn -Cúc Sử -Hường MT-P.Hà CN-Oanh(T)  
3 MT-P.Hà Anh-Liên Toán-Oanh Sử-Thơ Văn -Cúc Văn -H.Vân Toán-Thuật Anh-Hằng(a)  
4 Văn -Cúc Toán-L.Anh Toán-Oanh Địa-Lệ Anh-Hằng(a) MT-P.Hà Sử -Hường Toán-V.Anh  
5 SH - L.Anh SH - B.Lệ SH - Liên SH - Hằng(A) SH - Cúc SH - H.Vân SH - P.Hà SH - V.Anh  
 
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC THỜI KHÓA BIỂU  
 
  NĂM HỌC 2019-2020  
BUỔI CHIỀU TKB số 3  Áp dụng từ ngày 04/11/2019  
                     
Ngày Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 6A1 6A2 6A3 6A4  
Thứ 2 1 Toán-Hằng(t) MT-P.Hà Văn-H.Vân Địa -B.Lệ Toán-M.Thu Anh- B.Vân Văn-Tuyết CN-Lan(T)  
2 Toán-Hằng(t) CN-Nga Văn-H.Vân MT-P.Hà TD-Lan(td) Sinh-Hương Văn-Tuyết Anh-Liên  
3 Địa -B.Lệ Văn-Hường Anh-Liên Toán-M.Lan CN-Lan(T) Anh- B.Vân Nhạc-Lan(an) TD-Lan(td)  
4 Nhạc-Lan(an) Văn-Hường TD-Lan(td) Anh- B.Vân Anh-Liên Văn-Thơ Sinh-Hương Văn-Tuyết  
5 chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ  
Thứ 3 1 Văn - Hợi Toán-V.Anh Sử -Thanh Toán-M.Lan Lý-V.Linh Sinh-Hương Toán-Lan(T) Toán-Hằng(t)  
2 Văn - Hợi Sinh-M.Lan Lý - Nga Sử-Thanh Sinh-Hương TD-Lan(td) Địa -B.Lệ Anh-Liên  
3 TD-Lan(td) Anh-Liên Sinh-Hương Toán-M.Lan Văn-Oanh(V) Sử-Thanh Lý-V.Linh Địa -B.Lệ  
4 CN-Nga Anh-Liên TD-Lan(td) Sinh-M.Lan Văn-Oanh(V) Địa -B.Lệ Toán-Lan(T) Lý-V.Linh  
5 Địa - B.Lệ Toán-V.Anh CN-Nga TD-Lan(td) Sử -Thanh Lý-V.Linh CN-Lan(T) Anh-Liên  
Thứ 4 1 Văn - Hợi Văn-Hường Sử-Thanh Toán-M.Lan Sinh-Hương Nhạc-Lan(an) Anh- B.Vân Văn-Tuyết  
2 Anh- B.Vân Nhạc-Lan(an) Anh-Liên Lý - Nga TD-Lan(td) Toán-M.Thu Sinh-Hương Văn-Tuyết  
3 Sử -Thanh Sinh-M.Lan Văn-H.Vân Anh- B.Vân Anh-Liên Toán-M.Thu Văn-Tuyết Nhạc-Lan(an)  
4 Sinh-M.Lan TD-Lan(td) GDCD-H.Vân CN-Nga Toán-M.Thu GDCD-Tuyết Anh- B.Vân Sinh-Hương  
5 Tin-V.Anh HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL  
Thứ 5 1 Toán-Hằng(t) Tin-V.Anh Anh-Liên Văn -Liễu Địa -B.Lệ MT-P.Hà Sử-Thanh CN-Lan(T)  
2 Tin-V.Anh Sử-Thanh MT-P.Hà Địa -B.Lệ Anh -Liên CN-Lan(T) TD-Lan(td) Toán-Hằng(t)  
3 Văn - Hợi Anh-Liên Địa -B.Lệ Sử-Thanh Tin-V.Anh TD-Lan(td) CN-Lan(T) Toán-Hằng(t)  
4 TD-Lan(td) Địa -B.Lệ TC: T2,4 TC: T1,3 CN-Lan(T) Tin-V.Anh TC: T2,4 TC: T1,3  
5 HĐNGLL   TC: V1,3 TC: V2,4   Tin-V.Anh TC: V1,3 TC: V2,4  
Thứ 6 1 MT-P.Hà Lý - Nga Nhạc-Lan(an) Văn -Liễu GDCD-Tuyết Toán-M.Thu Toán-Lan(T) Sử- Thanh  
2 Sử- Thanh GDCD-H.Vân Địa -B.Lệ TD-Lan(td) Nhạc-Lan(an) Văn-Thơ Toán-Lan(T) GDCD-Tuyết  
3 Lý - Nga Sử- Thanh Văn-H.Vân Nhạc-Lan(an) Văn-Oanh(V) Văn-Thơ Anh- B.Vân TD-Lan(td)  
4 GDCD-H.Vân Địa -B.Lệ Toán-Thuật Anh- B.Vân Văn-Oanh(V) CN-Lan(T) TD-Lan(td) Văn-Tuyết  
5 Anh- B.Vân TD-Lan(td) Toán-Thuật GDCD-H.Vân Tin-V.Anh        
Thứ 7 1 Toán-Hằng(t) Toán-V.Anh Toán-Thuật Sinh - M.Lan Toán-M.Thu Anh- B.Vân Văn-Tuyết MT-P.Hà  
2 Anh- B.Vân Toán-V.Anh Toán-Thuật Văn -Liễu Toán-M.Thu Văn-Thơ MT-P.Hà Sinh-Hương  
3 Sinh - M.Lan Văn-Hường Sinh-Hương Văn -Liễu MT-P.Hà Toán-M.Thu GDCD-Tuyết Toán-Hằng(t)  
4 SH -B.Vân SH-Hường SH -Hương SH-M.Lan SH-M.Thu SH-Thơ SH-Tuyết SH-Hằng(t)  
5   Tin-V.Anh              

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập17
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay1,981
  • Tháng hiện tại1,981
  • Tổng lượt truy cập4,744,509
VĂN BẢN MỚI

Số: 121/QĐ-THCSVP

Quy chế thực hiện dân chủ năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 152 | lượt tải:41

Số: 123/QĐ-THCS VP

Quy chế làm việc năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 162 | lượt tải:50

Số: 115/KH-THCS VP

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 155 | lượt tải:36

Số: 125/KH-THCS VP

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 10/10/2019

lượt xem: 387 | lượt tải:72

Số: 124/KH-THCS VP

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 10/10/2019

lượt xem: 1273 | lượt tải:130
LIÊN HỆ

Trường THCS Vạn Phúc


Sổ điểm
Thời khóa biểu
Sổ liên lạc
Thủ tục hành chính
Sở GD
Phòng GD
Tuyển sinh
Dịch vụ công
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây