Bác Hồ

Thời khóa biểu số 2 năm học 2019-2020

Thứ hai - 16/09/2019 20:23

Thời khóa biểu số 2 năm học 2019-2020

Thời khóa biểu số 2 áp dụng từ ngày 16/9/2019
Trường THCS Vạn Phúc thông báo tới toàn thể giáo viên và học sinh Thời khóa biểu số 2 (năm học 2019-2020) được áp dụng từ ngày 16/9/2019.
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC THỜI KHÓA BIỂU
  NĂM HỌC 2019-2020
BUỔI SÁNG TKB số 2  Áp dụng từ ngày 16/9/2019
                   
Ngày Tiết 9A 9B 9C 9D 8A1 8A2 8A3 8A4
Thứ 2 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 TD-Cường MT-P.Hà Lý - V.Linh Toán-Oanh Hóa -Hoài Toán-Lan(T) Sinh-Hương Anh-Hằng(a)
3 Văn -Cúc Toán-L.Anh TD-Cường Địa-Lệ Toán-M.Thu Văn -H.Vân Lý - V.Linh Sinh-Hương
4 Văn -Cúc Toán-L.Anh Văn-Oanh(V) Anh-Hằng(a) Toán-M.Thu Sinh-Hương Địa -Hoài Nhạc-Lan(an)
5 GDCD-Oanh(V) Lý - V.Linh Văn-Oanh(V) Toán-Oanh Sinh-Hương Địa -Hoài Anh-Hằng(a) CN-Thuật
Thứ 3 1 Địa-Lệ Văn-Thơ Toán-Oanh Văn -Cúc Anh-Hằng(a) TD-Cường Hóa -Hoài Văn-Hợi
2 Hóa-Lệ Văn-Thơ Toán-Oanh Văn -Cúc Địa -Hoài CN-V.Linh TD-Cường Văn-Hợi
3 Sử-Thơ Địa-Lệ Hóa -Hoài TD-Cường Văn -Cúc Lý - V.Linh Anh-Hằng(a) Sử -Hường
4 Văn -Cúc Hóa-Lệ Sinh-M.Lan Lý -Thảo TD-Cường Sinh-Hương Sử -Hường Anh-Hằng(a)
5 Lý -Thảo Sử-Thơ Địa-Lệ Hóa -Hoài Sinh-Hương Anh-Hằng(a) Văn-Hường Toán-V.Anh
Thứ 4 1 Toán-L.Anh Sinh-M.Lan Hóa -Hoài GDCD-Oanh(V) CN-V.Linh Toán-Lan(T) TD-Cường GDCD-Thanh
2 Sinh-M.Lan Lý - V.Linh GDCD-Oanh(V) Hóa -Hoài TD-Cường Toán-Lan(T) Nhạc-Lan(an) Sử -Hường
3 TD-Cường Toán-L.Anh Văn-Oanh(V) Anh-Hằng(a) Nhạc-Lan(an) GDCD-Thanh Văn-Hường Lý - V.Linh
4 Anh-B.Vân Anh-Liên Lý - V.Linh Sinh-M.Lan Toán-M.Thu Hóa -Hoài Văn-Hường TD-Cường
5 HĐGDHN HĐGDHN HĐGDHN HĐGDHN Toán-M.Thu Nhạc-Lan(an) Anh-Hằng(a) Văn-Hợi
Thứ 5 1 Toán-L.Anh Văn-Thơ TD-Cường Văn -Cúc MT-P.Hà Anh-Hằng(a) CN-Thuật Sinh-Hương
2 Toán-L.Anh Văn-Thơ MT-P.Hà TD-Cường Văn -Cúc Văn -H.Vân Toán-Thuật Địa -Hoài
3 Văn -Cúc TD-Cường CN-Thuật MT-P.Hà Anh-Hằng(a) Văn -H.Vân Sinh-Hương Hóa -Hoài
4 TC: T1,3 TC: T2,4 TC: T1,3 TC: T2,4 TC: T1,3 TC: T1,3 TC: T2,4 TC: T1,3
5 TC: V2,4 TC: V1,3 TC: V2,4 TC: V1,3 TC: V2,4 TC: V2,4 TC: V1,3 TC: V2,4
Thứ 6 1 CN-Thuật Sinh-M.Lan Văn-Oanh(V) Lý -Thảo Hóa -Hoài TD-Cường Văn-Hường Toán-V.Anh
2 Lý -Thảo TD-Cường Sinh-M.Lan Văn -Cúc Sử -Hường Hóa -Hoài Toán-Thuật Toán-V.Anh
3 Sinh-M.Lan Hóa-Lệ Văn-Oanh(V) Văn -Cúc CN-V.Linh Sử -Hường CN-Thuật TD-Cường
4 Anh-B.Vân GDCD-Oanh(V) Địa-Lệ CN-Thuật Lý - V.Linh Toán-Lan(T) GDCD-Thanh Hóa -Hoài
5 Địa-Lệ CN-Thuật Anh-Liên Sinh-M.Lan GDCD-Thanh CN-V.Linh Hóa -Hoài Văn-Hợi
Thứ 7 1 Toán-L.Anh Địa-Lệ Sử-Thơ Toán-Oanh Sử -Hường Anh-Hằng(a) Toán-Thuật MT-P.Hà
2 Hóa-Lệ Văn-Thơ Anh-Liên Toán-Oanh Văn -Cúc Sử -Hường MT-P.Hà CN-Thuật
3 MT-P.Hà Anh-Liên Toán-Oanh Sử-Thơ Văn -Cúc Văn -H.Vân Toán-Thuật Anh-Hằng(a)
4 Văn -Cúc Toán-L.Anh Toán-Oanh Địa-Lệ Anh-Hằng(a) MT-P.Hà Sử -Hường Toán-V.Anh
5 SH - L.Anh SH - B.Lệ SH - Liên SH - Hằng(A) SH - Cúc SH - H.Vân SH - P.Hà SH - V.Anh
 
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC THỜI KHÓA BIỂU
  NĂM HỌC 2019-2020
BUỔI CHIỀU TKB số 2  Áp dụng từ ngày 16/9/2019
                   
Ngày Tiết 7A1 7A2 7A3 7A4 6A1 6A2 6A3 6A4
Thứ 2 1 Toán-Hằng(t) Văn-Hường Văn-H.Vân Địa -B.Lệ Toán-M.Thu Anh- B.Vân Văn-Tuyết Nhạc-Lan(an)
2 Toán-Hằng(t) Văn-Hường Văn-H.Vân MT-P.Hà TD-Lan(td) Sinh-Hương Văn-Tuyết Anh-Liên
3 Địa -B.Lệ CN-Nga TD-Lan(td) Toán-M.Lan Anh-Liên Anh- B.Vân Nhạc-Lan(an) Văn-Tuyết
4 Nhạc-Lan(an) MT-P.Hà Anh-Liên Anh- B.Vân CN-Nga Văn-Thơ Sinh-Hương TD-Lan(td)
5 chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ chào cờ
Thứ 3 1 Văn - Hợi Anh-Liên Sử -Thanh Toán-M.Lan Lý-V.Linh Sinh-Hương CN-Nga Toán-Hằng(t)
2 Văn - Hợi Sinh-M.Lan Lý - Nga Sử-Thanh Sinh-Hương TD-Lan(td) Địa -B.Lệ Anh-Liên
3 TD-Lan(td) Anh-Liên Sinh-Hương Sinh-M.Lan Văn-Oanh(V) Sử-Thanh Lý-V.Linh Địa -B.Lệ
4 CN-Nga Toán-V.Anh TD-Lan(td) Toán-M.Lan Văn-Oanh(V) Địa -B.Lệ Toán-Lan(T) Lý-V.Linh
5 Địa - B.Lệ Toán-V.Anh CN-Nga TD-Lan(td) Sử -Thanh Lý-V.Linh Toán-Lan(T) Anh-Liên
Thứ 4 1 GDCD-H.Vân Văn-Hường Sử-Thanh Toán-M.Lan Sinh-Hương Toán-M.Thu Anh- B.Vân Văn-Tuyết
2 Anh- B.Vân Nhạc-Lan(an) Anh-Liên Lý - Nga TD-Lan(td) Toán-M.Thu Sinh-Hương Văn-Tuyết
3 Sử -Thanh Sinh-M.Lan Văn-H.Vân Anh- B.Vân Anh-Liên Nhạc-Lan(an) Văn-Tuyết CN-Nga
4 Sinh-M.Lan TD-Lan(td) GDCD-H.Vân CN-Nga Toán-M.Thu GDCD-Tuyết Anh- B.Vân Sinh-Hương
5 Tin-V.Anh HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL HĐNGLL
Thứ 5 1 Toán-Hằng(t) Tin-V.Anh Anh-Liên Văn -Liễu Địa -B.Lệ MT-P.Hà Sử-Thanh CN-Nga
2 Tin-V.Anh Sử-Thanh MT-P.Hà Địa -B.Lệ Anh -Liên CN-Nga TD-Lan(td) Toán-Hằng(t)
3 MT-P.Hà Anh-Liên Địa -B.Lệ Sử-Thanh Tin-V.Anh TD-Lan(td) CN-Nga Toán-Hằng(t)
4 TD-Lan(td) Địa -B.Lệ TC: T2,4 TC: T1,3 CN-Nga Tin-V.Anh TC: T2,4 TC: T1,3
5 HĐNGLL   TC: V1,3 TC: V2,4   Tin-V.Anh TC: V1,3 TC: V2,4
Thứ 6 1 Văn - Hợi Lý - Nga Nhạc-Lan(an) GDCD-H.Vân GDCD-Tuyết Toán-M.Thu Toán-Lan(T) Sử- Thanh
2 Sử- Thanh GDCD-H.Vân Địa -B.Lệ TD-Lan(td) Nhạc-Lan(an) CN-Nga Toán-Lan(T) GDCD-Tuyết
3 Lý - Nga Sử- Thanh Văn-H.Vân Anh- B.Vân Văn-Oanh(V) Văn-Thơ GDCD-Tuyết TD-Lan(td)
4 Văn - Hợi Địa -B.Lệ Toán-Thuật Nhạc-Lan(an) Văn-Oanh(V) Văn-Thơ TD-Lan(td) Văn-Tuyết
5 Anh- B.Vân TD-Lan(td) Toán-Thuật Văn -Liễu Tin-V.Anh      
Thứ 7 1 Toán-Hằng(t) Toán-V.Anh Toán-Thuật Sinh - M.Lan Toán-M.Thu Anh- B.Vân Văn-Tuyết MT-P.Hà
2 Anh- B.Vân Toán-V.Anh Toán-Thuật Văn -Liễu Toán-M.Thu Văn-Thơ MT-P.Hà Sinh-Hương
3 Sinh - M.Lan Văn-Hường Sinh-Hương Văn -Liễu MT-P.Hà Toán-M.Thu Anh- B.Vân Toán-Hằng(t)
4 SH -B.Vân SH-Hường SH -Hương SH-M.Lan SH-M.Thu SH-Thơ SH-Tuyết SH-Hằng(t)
5   Tin-V.Anh            

Tác giả bài viết: Nguyễn Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay1,848
  • Tháng hiện tại72,804
  • Tổng lượt truy cập4,739,054
VĂN BẢN MỚI

Số: 121/QĐ-THCSVP

Quy chế thực hiện dân chủ năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 151 | lượt tải:41

Số: 123/QĐ-THCS VP

Quy chế làm việc năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 162 | lượt tải:50

Số: 115/KH-THCS VP

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 153 | lượt tải:36

Số: 125/KH-THCS VP

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 10/10/2019

lượt xem: 387 | lượt tải:72

Số: 124/KH-THCS VP

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 10/10/2019

lượt xem: 1255 | lượt tải:126
LIÊN HỆ

Trường THCS Vạn Phúc


Sổ điểm
Thời khóa biểu
Sổ liên lạc
Thủ tục hành chính
Sở GD
Phòng GD
Tuyển sinh
Dịch vụ công
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây