Bác Hồ

Quy chế làm việc năm học 2019-2020

Quy chế làm việc trường THCS Vạn Phúc năm học 2019-2020

Số kí hiệu Số: 123/QĐ-THCS VP
Ngày ban hành 30/09/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 30/09/2019
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Văn bản của Trường
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Cơ quan ban hành Trường THCS Vạn Phúc
Người ký Đỗ Minh Đức

Nội dung

QUY CHẾ LÀM VIỆC
 CỦA TRƯỜNG TRUNG  HỌC CƠ  SỞ VẠN PHÚC
NĂM HỌC 2019-2020                     
(Ban hành theo Quyết định số 123/QĐ-THCS VP ngày 30 tháng 9 năm 2019
của Hiệu trưởng trường THCS Vạn Phúc)

Để đảm bảo thực hiện tốt, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ, viên chức trường THCS Vạn Phúc  theo Quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục, Hiệu trưởng nhà trường quy định chế độ làm việc của cán bộ, viên chức trong trường như sau:

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Xây dựng quy chế làm việc của trường THCS Vạn Phúc là nhằm từng bước xây dựng nền hành chính Nhà nước tinh gọn, làm việc có chất lượng, hiệu quả ngày càng cao, ngăn chặn và chống các hiện tượng tiêu cực, gây phiền hà sách nhiễu nhân dân.
Điều 2: Xây dựng quy chế làm việc để thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, nâng cao khả năng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
Điều 3: Xây dựng quy chế làm việc để thực hiện dân chủ trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật.

CHƯƠNG II
NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
CỦA BAN GIÁM HIỆU
Điều 4: Nguyên tắc làm việc:
Lề lối làm việc và quan hệ công tác trong nhà trường phải đảm bảo nguyên tắc sau đây:
Hiệu trưởng: Là người lãnh đạo và đứng đầu nhà trường, thực nhiệm vụ quyền hạn của mình theo Điều lệ trường THCS và quy định pháp luật và là người chịu trách nhiệm trước phòng Giáo dục và Đào tạo và cấp trên về toàn bộ công việc thuộc chức năng thẩm quyền của mình, kể cả khi phân công hoặc uỷ nhiệm cho Phó Hiệu trưởng hoặc các thành viên khác trong nhà trường.
Phó Hiệu trưởng: Là người giúp việc cho Hiệu trưởng chỉ đạo những lĩnh vực công tác của trường do Hiệu trưởng phân công, cùng Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động có liên quan đến nhà trường.
Trong chỉ đạo, điều hành công việc, Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng; đồng thời phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, ý thức trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức, đảm bảo trật tự,  kỷ cương của nhà trường xã hội chủ nghĩa.
Điều 5: Phân công nhiệm vụ:
Hiệu trưởng: Phụ trách chung mọi công việc của nhà trường; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản của cấp trên, quyết định của trường để thực hiện các công tác của trường; ký các văn bản do trường ban hành.
Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều 19 của Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Một số công việc cụ thể của Hiệu trưởng:
1. Lĩnh vực về nhiệm vụ công tác:
- Công tác kế hoạch của trường;
- Công tác phát triển, quy hoạch;
- Tổ chức bộ máy cán bộ;
- Công tác tài chính, Cơ sở vật chất, lao công, bảo vệ ; thông tin tổng hợp;
- Công tác kiểm tra - Thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
- Phòng chống tham nhũng; giáo dục pháp luật;
- Thực hiện công tác khác nếu Hiệu trưởng cần trực tiếp giải quyết;
- Thực hiện công tác khác do Quận, Phòng Giáo dục phân công;
- Tổ chức, phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh;
- Tổ chức hoạt động ngoại khoá ngoài nhà trường;
2. Trực tiếp làm nhiệm vụ:
a. Thủ trưởng cơ quan, là chủ tài khoản;
- Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật;
- Chủ tịch Hội đồng lương nhà trường;
- Chủ tịch Hội đồng khoa học của trường;
b.Trưởng ban chỉ đạo: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hai không; Quy chế dân chủ; phòng chống tham nhũng; cải cách hành chính.
- Tham gia các hội đồng, các tổ chức của Quận, Phòng Giáo dục, Phường Vạn Phúc theo các lĩnh vực được phân công.
c. Phụ trách trực tiếp: Tổ Văn phòng;  công tác Thư viện, thiết bị đồ dùng dạy học.
d. Ký các loại giấy tờ: Quy chế, kế hoạch chương trình công tác, công văn, báo cáo, tờ trình cấp trên và các ngành có liên quan, các quyết định về tố chức cán bộ, các văn bản tài chính với tư cách chủ tài khoản, giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp THCS;
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Duy Thảo.  
- Giúp Hiệu trưởng điều hành công việc và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực khác như:
+ Công tác kế hoạch của Chi bộ;
+ Công tác chuyên môn ;
+ Công tác khoa học Công nghệ thông tin, phụ trách các phần mềm quản lý giáo viên, học sinh trong nhà trường;
+ Công tác dạy nghề, hướng nghiệp cho học sinh;
+ Công tác phổ cập giáo dục;
+ Công tác học sinh, sinh viên;
+ Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn Quốc gia;
+ Nắm bắt, phối hợp hội cựu Giáo chức;
+ Hoạt động ngoài giờ lên lớp;
+ Hoạt động của Y tế học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm, dân số gia đình, chữ thập đỏ, Đoàn Đội, Văn hoá thể dục thể thao;
- Ban chỉ đạo: xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực; phòng chống ma tuý, tệ nạn xã hội ; an toàn giao thông; vì sự tiến bộ của phụ nữ
- Ký các loại giấy tờ: theo sự uỷ quyền của đồng chí Hiệu trưởng, công văn, báo cáo thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.
Điều 6: Trách nhiệm và mối quan hệ công tác của BGH:
Trách nhiệm của Hiệu trưởng: Hiệu trưởng là người phụ trách chung mọi công việc của nhà trường; chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, viên chức trong trường, tổ chức và kiểm tra các hoạt động của nhà trường;
Trách nhiệm của Phó Hiệu trưởng: Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng khi giải quyết công việc được Hiệu trưởng phân công.  Phó Hiệu trưởng sử dụng quyền hạn của Hiệu trưởng khi thay mặt Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc được phân công.

CHƯƠNG III
CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
GIỮA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN, ĐOÀN THỂ
VÀ CÁC HỘI  ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG
Điều 7: Chế độ làm việc:
Trường THCS Vạn Phúc  làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm toàn diện, quản lý điều hành chung các mặt công tác của trường theo chế độ thủ trưởng, đồng thời chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ủy ban nhân dân Phường  Vạn Phúc  và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông; trước Pháp luật về toàn bộ lĩnh vực công tác được giao. Phó Hiệu trưởng, Tổ trưởng các tổ, và cá nhân được phân công giúp Hiệu trưởng theo dõi từng lĩnh vực, từng công việc cụ thể và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc được phân công.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường làm việc từ thứ hai đến thứ bảy theo Kế hoạch hoạt động giáo dục của trường, được nghỉ làm việc theo quy định của Bộ luật lao động, các quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Trường hợp đặc biệt nghỉ trong giờ, trong ngày phải có đơn xin phép nghỉ và được sự đồng ý của Hiệu trưởng. Nghỉ từ 3 ngày trở lên phải được sự đồng ý của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông bằng văn bản.
Điều 8: Tổ chuyên môn:
Trường THCS Vạn Phúc  có các khối từ khối 6 đến khối 9, được phân ra làm 2 tổ: Tổ khoa học tự nhiên và Tổ khoa học xã hội
Các tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo Điều 16 của Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường phổ thông  có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Một số công việc cụ thể của Tổ chuyên môn:
- Các tổ trưởng điều hành công việc trong tổ của mình, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách về những công việc được uỷ quyền giải quyết
- Ký duyệt các loại hồ sơ chuyên môn của giáo viên trong tổ; duyệt giáo án của các thành viên trong tổ 1lần trong một học kỳ; 
- Tổ trưởng phải xây dựng chương trình, công tác cụ thể từng tuần, từng tháng, từng học kỳ, từng năm học. Chương trình kế hoạch công tác phải được BGH duyệt;
- Tổ trưởng thường xuyên theo dõi đôn đốc và kiểm tra mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ viên trong tổ theo chương trình kế hoạch mà nhà trường đề ra;
- Lên lịch dự giờ thăm lớp, kiểm tra giáo viên của tổ mình;
- Khi được ủy quyền, tổ trưởng có trách nhiệm triển khai các văn bản hoặc thông báo của nhà trường đến với tổ viên;
- Tham gia các buổi họp do Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu triệu tập; tổ chức sinh hoạt chuyên môn một tháng 2 lần  theo điều 16 của Điều lệ Trường THCS theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, giải trình các vấn đề có liên quan đến công việc mình phụ trách.
Tổ Văn phòng: Tổ trưởng do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ. Tổ văn phòng của trường có trách nhiệm tổ chức phối hợp các tổ chuyên môn, xây dựng Kế hoạch tháng, học kỳ, năm học; lưu trữ hồ sơ ( hồ sơ quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên; hồ sơ theo dõi hoạt động giáo dục, hồ sơ tài chính, tài sản) của trường; có kế hoạch tốt để phục vụ cho cho việc dạy và học của trường; tổ chức tiếp dân, tiếp khách theo đúng quy định;
Tổ văn phòng sinh hoạt định kỳ 2 tuần 1 lần.
Điều 9: Mối quan hệ giữa các tổ chuyên môn:
Quan hệ giữa các tổ chuyên môn là mối quan hệ cùng cấp, dưới sự lãnh đạo của Hiệu trưởng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các tổ có trách nhiệm trao đổi ý kiến bàn bạc, giải quyết các công việc được phân công. Trường hợp có vấn đề chưa thống nhất cách giải quyết thì Hiệu trưởng và BGH sẽ quyết định kết luận.
Điều 10: Trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ công chức:
Cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện  nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được xác định đồng thời có trách nhiệm phối hợp công tác đối với đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ chung của nhà trường;
Khi được BGH phân công nhiệm vụ trực tiếp, cán bộ, giáo viên, nhân viên phải báo cáo  cho tổ trưởng biết để tổ trưởng điều hành công việc trong tổ;
Cán bộ, giáo viên, nhân viên có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của mình theo quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, ban hành kèm theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường học là những người làm nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục theo đúng Chương trình giáo dục, Kế hoạch giảng dạy; kiểm tra đánh giá đúng quy định, lên lớp đúng giờ, không bỏ tiết, đảm bảo chất lượng và hiệu quả giảng dạy, quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức, tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, tham gia các công tác giáo dục ở địa phương. Cán bộ, giáo viên, nhân viên cần rèn luyện đạo đức, học tập văn hóa, nghiệp vụ để nâng cao chất luợng và hiệu quả giảng dạy, giáo dục, thực hiện nghĩa vụ công dân, các quyết định của Hiệu trưởng và các cấp quản lý giáo dục.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phải giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu trước học sinh, đối xử công bằng với học sinh, bảo vệ các quyền lợi chính đáng của học sinh;  đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp, chủ động phối hợp với Đội TNTP Hồ Chí Minh, với gia đình học sinh và các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục. Ngoài ra, cán bộ, viên chức phải thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Cán bộ, giáo viên, nhân viên được phân công làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh có nhiệm vụ tổ chức các hoạt động của Đội.
Những việc cán bộ, giáo viên, nhân viên không được làm: chây lười trong công tác, trốn tránh trách nhiệm; thoái thác nhiệm vụ hoặc công vụ, gây bè phái, mất đoàn kết nội bộ, tự ý bỏ việc; cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây khó khăn phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong khi giải quyết công việc.
Nghiêm cấm cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm các hành vi nhà giáo không được làm tại Điều 75 Luật Giáo Dục, điều 19 Nghị Định 374/HĐBT của Hội đồng Bộ Trưởng.
Điều 11: Hội đồng trường:
Hội đồng trường được thành lập và hoạt động theo Điều 20 Điều lệ Trường THCS, Trường THPT và Trường  phổ  thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông  tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 12: Hội đồng nhà trường:
Là tổ chức của toàn bộ tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường do Hiệu trưởng thành lập và làm chủ tịch, nhằm triển khai các văn bản của cấp trên và xây dựng các mục tiêu kế hoạch của nhà trường , đồng thời giải quyết mọi công việc liên quan đến nhà trường, quy định mỗi tháng họp hội đồng 1 lần, họp đột xuất khi cần thiết.
Điều 13: Các hội đồng khác trong nhà trường:

  1. Hội đồng thi đua khen thưởng:
Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường do Hiệu trưởng thành lập vào đầu mỗi năm học và làm chủ tịch. Các thành viên gồm có Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công Đoàn, Thư ký hội đồng, Bí thư Chi đoàn, giáo viên Tổng phụ trách, Tổ trưởng,  giáo viên Chủ nhiệm, Kế toán. Hội đồng thi đua khen thưởng giúp Hiệu trưởng tổ chức các phong trào thi đua học tập, đề nghị danh sách khen thưởng, Hội đồng thi đua khen thưởng  họp vào cuối  đợt thi đua, cuối mỗi học kỳ, cuối năm học.
b. Hội đồng kỷ luật:
Hội đồng kỷ luật của nhà trường do Hiệu trưởng tổ chức và làm Chủ tịch. Gồm các thành viên theo đúng Luật giáo dục, Luật công chức, Luật khiếu nại, tố cáo.
c. Hội đồng tuyển sinh:
Hội đồng tuyển sinh của nhà trường do Hiệu trưởng làm Chủ tịch. Hội đồng tuyển sinh làm việc theo Quy chế tuyển sinh của BGD &ĐT, Sở GD & ĐT,  Quyết định của UBND và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông.
d. Hội đồng xét tốt nghiệp THCS:
Hội đồng xét tốt nghiệp THCS của nhà trường do Hiệu trưởng làm chủ tịch. Hội đồng xét tốt nghiệp làm việc theo Quy chế xét tốt nghiệp của BGD &ĐT, Sở GD & ĐT, Quyết định của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hà Đông.
Ngoài các hội đồng trên, khi cần thiết Hiệu trưởng có thể thành lập các hội đồng tư vấn khác. Nhiệm vụ, thành phần và thời gian hoạt động do Hiệu trưởng quy định.
Điều 14: Các đoàn thể trong nhà trường:
Chi bộ: Là tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam trong nhà trường, lãnh đạo toàn diện nhà trường và hoạt động theo Điều lệ của Đảng cộng sản Việt Nam,  trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật.
Công đoàn: Là tổ chức của người lao động, hoạt động theo Điều lệ của tổ chức Công đoàn. Công đoàn tổ chức và phối hợp cùng chính quyền để thực hiện các phong trào thi đua trong trường.
Đoàn đội: Là tổ chức của giáo viên, học sinh trong trường do Ban chấp hành chi đoàn và Ban chỉ huy Liên đội lãnh đạo. Đoàn đội  tổ chức và phối hợp cùng với tổ chức Công đoàn, Chính quyền để thực hiện các phong trào thi đua trong trường.

CHƯƠNG IV
QUẢN LÝ TÀI SẢN,  TÀI CHÍNH
Điều 15: Việc quản lý tài sản:
Việc quản lý tài sản của nhà trường phải tuân theo quy định của nhà nước. Mỗi thành viên trong trường có trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường. Nếu cán bộ, giáo viên, nhân viên nào làm hư hỏng hay mất mát phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại mà mình gây ra.
Khi sử dụng máy vi tính, không được phép vào thư mục của các bộ phận, cá nhân khác nếu không được sự cho phép. Nghiêm cấm chơi trò chơi trên máy vi tính trong giờ làm việc. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên sử dụng Internet để phục vụ cho công tác giảng dạy và nâng cao trình độ. Không sử dụng điện thoại nhà trường vào việc cá nhân.
Tủ hồ sơ của bộ phận nào do bộ phận đó sử dụng, bảo quản, lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật và của nhà trường. Nghiêm cấm người không có trách nhiệm mở tủ của bộ phận khác.
Các trang thiết bị, CSVC ở lớp học nào thì giáo viên chủ nhiệm và học sinh lớp đó có trách nhiệm bảo quản. Nếu để hỏng và mất trong thời gian làm việc thì lớp đó có trách nhiệm bồi thường theo quy định.
Điều 16: Việc quản lý tài chính:
Bộ phận kế toán tài vụ giúp Hiệu trưởng quản lý tài chính trong ngân sách, ngoài ngân sách. Hồ sơ chứng từ phải chặt chẽ, đúng quy định, lưu trữ không thời hạn. Hàng tháng phải công khai tài chính trong cuộc họp Hội đồng và niêm yết công khai.
Việc vận động thu các khoản tiền của học sinh phải được sự cho phép của cấp có thẩm quyền, đúng với các quy định hiện hành và sự đồng ý thỏa thuận của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Bộ phận, cá nhân nào được giao trách nhiệm quản lý các nguồn thu này phải có sổ sách thu chi, chứng từ thu chi rõ ràng. Hồ sơ chứng từ phải chặt chẽ, đúng quy định, lưu trữ không thời hạn. Cuối học kỳ, cuối năm học phải báo cáo tài chính với đồng chí Hiệu trưởng bằng văn bản, phải công khai tài chính trong cuộc họp Hội đồng và niêm yết công khai, đồng thời báo cáo cho phụ huynh học sinh biết tại kỳ họp cuối năm học.

CHƯƠNG V
MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC VỀ HÀNH CHÍNH CỦA CƠ QUAN
Điều 17: Thực hiện giờ làm việc:
* Tổ Văn phòng:
Tổ văn phòng trực theo giờ hành chính: sáng từ 7h15’ đến 11h30’, chiều từ 13h15’ đến 17h30’ và theo quy định của tổ cho từng thành viên; tham gia dự   chào cờ đầu tuần vào sáng thứ hai (vào lúc 7h15’).
 Tổ Văn phòng thực hiện việc ghi chép khi trực đúng quy định, phản ánh đúng tiến trình công việc trong ngày.
* Giáo viên:
Giáo viên phải đến cơ quan trước khi dạy ít nhất 15 phút. Giáo viên chủ nhiệm phải đến sinh hoạt với lớp của mình, tham gia dự giờ chào cờ đầu tuần.
Toàn bộ giáo viên phải có mặt dự chào cờ đầu tuần  vào thứ hai (với khối học sáng vào lúc 7h15’, khối học chiều vào 16h45’).
Giáo viên có nhiệm phải báo cáo với đồng chí Hiệu trưởng bằng văn bản sau các buổi được cử đi họp, học tập, dự chuyên đề do cấp trên tổ chức.
Trong trường hợp cán bộ, viên chức nghỉ không đến cơ quan được phải có giấy xin phép, hoặc giấy triệu tập đi công tác, báo cáo đồng chí trong BGH trực ngày đó, với giáo viên phải nộp giáo án để BGH bố trí người dạy thay.Tổ trưởng  có trách nhiệm phân công dạy thay, theo dõi việc dạy thay cho giáo viên nghỉ trong những trường hợp cụ thể.
Điều 18: Trang phục của công chức trong giờ làm việc:
Trang phục trong giờ làm việc của cán bộ, viên chức phải phù hợp với nhà trường, thể hiện sự văn minh, lịch sự.
Đối với nam: áo sơ mi dài tay hoặc áo ngắn tay sơ vin. Quần âu dài, không mặc màu sắc lòe loẹt. Đi giày hoặc dép có quai hậu.
Đối với nữ: bộ quần âu hoặc váy nhã nhặn lịch sự, đi giày hoặc đi dép có quai hậu.
Đối với giáo viên thể dục: mặc quần áo, đi giầy theo quy định.
Điều 19: Việc tiếp khách của cơ quan:
Khách đến cơ quan công tác với bộ phận nào thì bộ phận đó tiếp. Trường hợp công việc ngoài phạm vi quyền hạn của mình thì xin ý kiến của lãnh đạo.
Cán bộ, viên chức trong giờ làm việc, khi tiếp khách, khi nghe hoặc nói chuyện điện thoại phải có thái độ ân cần, hoà nhã, lịch sự.
Giáo viên khi lên lớp, không tiếp khách và không nói chuyện điện thoại.
Điều 20: Việc thực hiện báo cáo:
 Các bộ phận, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo với Hiệu trưởng theo quy định.
 Trước khi báo cáo với cấp trên, với ngành dọc phải thông qua Hiệu trưởng nhà trường. Các bộ phận, cá nhân trước khi trình Hiệu trưởng nhà trường duyệt ký, phải ký (hoặc ký tắt ) và chịu trách nhiệm chính với văn bản của mình thảo ra.

CHƯƠNG VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 21: Tổ chức thực hiện:
Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường THCS Vạn Phúc phải nghiêm túc chấp hành các điều khoản của quy chế này.
Nếu cán bộ, giáo viên, nhân viên  của trường không nghiêm túc thực hiện các điều khoản trên, đi ngược với quy chế này thì tùy theo tính chất vi phạm mà xử lý kỷ luật hành chính, nếu nghiêm trọng thì xử lý bằng pháp luật.
Ban Giám hiệu, tổ trưởng có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện quy chế này.
Trong quá trình thực hiện có điều khoản nào không phù hợp đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên kịp thời phản ánh, để Hiệu trưởng nhà trường lấy ý kiến điều chỉnh cho phù hợp.
 
Nơi nhận:
- PGD để báo cáo;                                                                                    
- Toàn thể CB, GV, NV;
- Lưu  VT.                                                                                   
HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Minh Đức

 

 File đính kèm

VĂN BẢN MỚI

Số: 420/KH-PGDĐT-THCS

Kế hoạch thực hiện công tác xét công nhận Tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 24/05/2020

lượt xem: 36 | lượt tải:18

Số: 1504/SGDĐT-QLT

Hướng dẫn xét công nhận Tốt nghiệp THCS năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 22/05/2020

lượt xem: 31 | lượt tải:11

Số: 371/KH-PGDĐT

Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến

Thời gian đăng: 04/04/2020

lượt xem: 70 | lượt tải:23

Số: 121/QĐ-THCSVP

Quy chế thực hiện dân chủ năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 224 | lượt tải:64

Số: 123/QĐ-THCS VP

Quy chế làm việc năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 259 | lượt tải:73
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay802
  • Tháng hiện tại10,830
  • Tổng lượt truy cập4,999,534
LIÊN HỆ

Trường THCS Vạn Phúc


Sổ điểm
Thời khóa biểu
Sổ liên lạc
Thủ tục hành chính
Sở GD
Phòng GD
Tuyển sinh
Dịch vụ công
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây