Bác Hồ

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020

Kế hoạch bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên năm học 2019-2020.

Số kí hiệu Số: 124/KH-THCS VP
Ngày ban hành 30/09/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 30/09/2019
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Văn bản của Trường
Lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo
Cơ quan ban hành Trường THCS Vạn Phúc
Người ký Đỗ Minh Đức

Nội dung

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
NĂM HỌC 2019 - 2020

Căn cứ Công văn số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30/10/2015 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường THCS;
Căn cứ Công văn số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở;
Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-THCSVP ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Trường THCS Vạn Phúc về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;
Căn cứ nhu cầu thực tế về việc nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên của nhà trường, nay Trường THCS Vạn Phúc xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn và bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ quản lý và giáo viên năm 2019 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Mục đích.                                                             
Nhằm bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế-xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp;
Phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Yêu cầu.
Duy trì và tiếp tục phát triển kết quả các lớp tập huấn có nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ tư tưởng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường;
Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường;
Đảm bảo cán bộ quản lý và giáo viên tham gia bồi dưỡng theo tinh thần tự nguyện, tự giác, trách nhiệm, đủ nội dung, thời lượng bồi dưỡng. CBQL, giáo viên chủ động trong việc tổ chức BDTX theo các hình thức, nhất là tự học, tự bồi dưỡng;
Giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý trường học để thực hiện mục tiêu của giáo dục, đáp ứng các yêu cầu phát triển giáo dục theo hướng đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và theo yêu cầu của Chuẩn hiệu trưởng.
II. NỘI DUNG.
1. Đối tượng bồi dưỡng.
Tất cả cán bộ, giáo viên trong nhà trường: Cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp, Tổng phụ trách Đội;
Những trường hợp được giảm: Bị đau ốm không đi lại được;
Những trường hợp được hoãn: Nghỉ hậu sản (nếu thời gian nghỉ hậu sản đang trong chu kỳ BDTX của năm học).
2. Nội dung, thời lượng bồi dưỡng.
2.1. Khối kiến thức bắt buộc (gồm 02 nội dung)
2.1.1. Nội dung bồi dưỡng 1. (30 tiết/ năm học/ giáo viên)
Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết của Thành ủy: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện trong năm học 2019-2020;
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT TW ngày 4 tháng 5 năm 2016 của nBộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404 QĐ- TTg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2.1.2. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết năm học/giáo viên
Nội dung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho CBQL và giáo viên các cấp, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của địa phương.
a. Nội dung bồi dưỡng dành cho cán bộ quản lý.
Quản lý thực hiện chương trình giáo dục THCS theo yêu cầu đổi mới giáo dục: Những vấn đề chung về đổi mới chương trình THCS; Quản lý thực hiện chương trình THCS theo yêu cầu đổi mới;
Tập huấn nâng cao năng lực của CBQL các trường THCS về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác sử dụng trường học kết nối vào đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường học;
Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý trường THCS.
Phong cách lãnh đạo của CBQL trong nhà trường;
b. Nội dung bồi dưỡng dành cho giáo viên.
Một số vấn đề về dạy học theo định hướng đổi mới chương trình và sách giáo khoa.
Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực của học sinh.
Tập huấn theo chuyên đề dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
Bồi dưỡng kiến thức Pháp luật cho giáo viên giảng dạy môn GDCD;
Sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học;
Xây dựng chủ đề dạy học trong kế hoạch dạy học của giáo viên;
Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp;
Phòng chống bạo lực học đường, ma túy, tệ nạn xã hội;
Công tác chủ nhiệm lớp.
2.2. Khối kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng 3 (60 tiết năm học/giáo viên).
Đối với nội dung bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên (nội dung bồi dưỡng 3): Giáo viên tự lựa chọn các module bồi dưỡng phù hợp với bản thân mình hoặc nhà trường chọn trong các module từng bậc học;
CBQL và giáo viên các trường THCS, THPT tự lựa chọn các module bồi dưỡng theo nhu cầu của cá nhân từ khối kiến thức tự chọn trong chương trình  bồi dưỡng thường xuyên ban hành kèm theo các Thông tư: Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông);
Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS) và Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (về ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học).
3. Hình thức bồi dưỡng.
Các nội dung BDTX trên được triển khai qua 3 hình thức tự học, học tập trung, học từ xa kết hợp sinh hoạt chuyên đề, hội thảo, dạy thí nghiệm do tổ chuyên môn, nhà trường, cụm trường, trong đó:
3.1. Bồi dưỡng tập trung: Trường cử giáo viên tập huấn chung theo các nội dung do Sở tổ chức trong tháng hè, tháng 8, năm 2020.
3.2. Bồi dưỡng theo hình thức tự học.
Giáo viên lập kế hoạch BDTX cá nhân, xây dựng lộ trình thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả tốt nhất.
3.3. Bồi dưỡng gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Viết sáng kiến kinh nghiệm, Đề tài nghiên cứu khoa học; Báo cáo chuyên đề chuyên sâu; trao đổi chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học; tăng cường học tập nâng cao trình độ công nghệ thông tin, khai thác tài liệu học tập trao đổi kinh nghiệm qua Internet, Mail giữa giáo viên trong nhà trường, giáo viên trường bạn.
4. Kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên.
4.1. Đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên.
Đối với cán bộ quản lý: Tập trung về Phòng Giáo dục để kiểm tra theo lịch chung
Đối với Giáo viên: Trường tổ chức đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên theo tháng và theo năm học. Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề; sổ bồi dưỡng thường xuyên; điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
+ Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên (5 điểm).
+ Vận dụng kiến thức bồi dưỡng thường xuyên vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm)
4.2. Cách tính điểm và đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên.
Nội dung 1: Thang điểm 10;
Nội dung 2: Thang điểm 10;
Nội dung 3: Thang điểm 10: SKKN, NCKH, báo cáo chuyên đề…
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
- ĐTB BDTX = (điểm nội dung 1 + ĐTB nội dung 2 + ĐTB nội dung 3)/3
- ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành
5. Xếp loại kết quả BDTX
Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
1. Loại trung bình (Tb): nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
2. Loại Khá (K): nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
3. Loại Giỏi (G): nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của năm học.
Kết quả đánh giá bồi dưỡng thường xuyên được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên hàng năm của trường và là cơ sở xét thăng hạng giáo viên.
6. Thời điểm đánh giá cuối năm: Thực hiện vào tháng 5 năm 2020 theo kế hoạch chung của trường và quy định của Bộ GD&ĐT
III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ :

Tháng Nội dung công việc Người thực hiện
Tháng 5/2019 - Báo cáo KQ học BDTX năm học 2018-2019; đăng ký nội dung các Module (Nội dung 3) với PGD&ĐT (4module/GV/năm) BGH
Tháng 7, 8, 9 2019 -Xây dựng kế hoạch BDTX nhà trường, các tổ, GV xây dựng KH BDTX năm 2019-2020;
- Duyệt kế hoạch BDTX giáo viên
- Đăng ký đề tài SKKN
BGH; TT,GV
Tháng 9,10/2019 - Chỉ thị, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh và của Sở GD&ĐT.
- Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
- Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Trung học cơ sở;
- Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Thông  58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
- Tài liệu liên quan đến trường học kết nối, sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học.
Kiểm tra Nội dung 1

BGH cử GV theo chỉ đạo của Sở, Phòng GD&ĐT

BGH - TTCM


 
Tháng 11+12/2019 - Tiếp tục học tập các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học tích cực- Chuyên đề chuẩn kiến thức kỹ năng. (10 tiết);
- Chuyên đề về Đổi mới dạy học và kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực học sinh; (10 tiết)
- Chuyên đề về Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; (10 tiết)
- Bồi dưỡng việc sử dụng kỹ thuật vào việc dạy học. (5 tiết)
- Chuyên đề xây dựng đề kiểm tra phục vụ cho việc đổi mới kiểm tra, đánh giá học sinh.
Kiểm tra Nội dung 2
- CBQL + GV

- HT
- GV

- TTCM - BGH
- GV
Tháng 1/2020 - Tiếp tục triển khai, hướng dẫn giáo viên thực hiện kế hoạch BDTX (Modul 14)
Kiểm tra Nội dung KT Module 14
- BGH + giáo viên

Tháng 2/2020
- Bồi dưỡng tự chọn nội dung Tự bồi dưỡng 3 (Modul 15)
- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.
- Kiểm tra, giám sát thực hành Tự bồi dưỡng của giáo viên.
Kiểm tra Nội dung KT Module 15
- CBQL + giáo viên
- Tổ, nhóm CM

Tháng 3/2020
- Bồi dưỡng tự chọn nội dung Tự bồi dưỡng 3 ((Modul 18)
- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.
- Kiểm tra, giám sát thực hành Tự bồi dưỡng của giáo viên.
Kiểm tra Nội dung KT Module 18
- CBQL + giáo viên
- Tổ, nhóm CM


Tháng 4/2020
- Bồi dưỡng tự chọn nội dung Tự bồi dưỡng: (Modul 23)
- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.
- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của GV
- Kiểm tra Nội dung KT Module 23
- CBQL + GV
- Nhóm trưởng, tổ trưởng CM
- BGH
- Bồi dưỡng tự chọn nội dung Tự bồi dưỡng
- Báo cáo chuyên đề lý thuyết.

- Kiểm tra, giám sát thực hành bồi dưỡng của GV
- Chấm SKKN
- Kiểm tra Cuối năm
- Báo cáo kết quả BDTX.
- Tổng hợp kết quả, báo cáo nhà trường.
- Nghiệm thu, đánh giá kết quả, lập hồ sơ đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận, tổ chức sơ tổng kết.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Ban giám hiệu.
Xây dựng kế hoạch BDTX cán bộ quản lý và giáo viên của nhà trường;
Cung cấp mẫu đăng ký bồi dưỡng cho tổ trưởng, giáo viên;
Phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của các tổ chuyên môn;
Nộp bản đăng ký bồi dưỡng thường xuyên toàn trường về Phòng Giáo dục;
Quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên của các tổ chuyên môn;
Nhà trường tổ chức tổng hợp, đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên (giao nhiệm vụ cho tổ chuyên môn);
Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác bồi dưỡng thường xuyên theo quy định;
Báo cáo công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên về Phòng Giáo dục và Đào tạo.
2. Tổ chuyên môn.
Tổ chuyên môn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của tổ báo cáo về lãnh đạo nhà trường;
Phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên, tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; đặc biệt tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra đối với các giáo viên trong tổ.
Tổ chức triển khai, đánh giá giáo viên, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với lãnh đạo nhà trường.
3. Giáo viên.
Xây dựng và hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về bồi dưỡng thường xuyên của tổ chuyên môn và nhà trường;
Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân và việc vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng thường xuyên vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
4. Quy định hồ sơ
4.1. Cá nhân
 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của cá nhân;
Sổ học tập bồi dưỡng thường xuyên (tùy theo quy định từng tổ để làm cơ sở đánh giá cuối năm);
Tài liệu theo từng nội dung quy định (minh chứng).
4.2. Tổ chuyên môn
Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ chuyên môn;
Sổ theo dõi, danh sách giáo viên tham gia bồi dưỡng;
Kết quả đánh giá, xếp loại bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên.
5. Quy trình thực hiện
Thời gian Nội dung công việc Người thực hiện
Tháng
01-3/2020
 
- Xây dựng, phổ biến kế hoạch BDTX nhà trường năm học 2019-2020; - BGH
- Học tập, quán triệt Thông tư số 31/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; -Công chức, viên chức
- Báo cáo chuyên đề chuyên môn HKII (19-20). - Các tổ CM
- Chấm SKKN, đề tài NCKH cấp trường; - BGH, TTCM
- Báo cáo kết quả SKKN đề tài NCKH; BGH, TTCM
Tháng
4-5/2020
- Xây dựng kế hoạch BDTX của TTCM; - TTCMTPCM
- GV xây dựng kế hoạch BDTX; - Giáo viên
- Duyệt kế hoạch BDTX giáo viên. - TTCM, BGH
Tháng
6-8/2020
- Tập huấn các nội dung chuyên đề ở Sở, Phòng khi được triệu tập; - GV được cử đi tập huấn
Tháng
9-10/2020
- Đăng ký đề tài SKKN, NCKH, chuyên đề chuyên môn năm học 2020-2021; - Công chức, viên chức
- Xây dựng đề cương, viết đề tài theo đăng ký; - Công chức, viên chức
- Kiểm tra, đánh giá kết quả BDTX của GV năm học 2019-2020 - BGH
- Tập hợp kết quả báo cáo về Phòng GD&ĐT. - BGH, TTCM
Tháng
11/2020
- Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; - BGH, TTCM
  - Báo cáo chuyên đề chuyên môn HKI (19-20). - Các tổ CM
Tháng
12/2020
- Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; - BGH, TTCM
- Định hướng cho GV chuẩn bị xây dựng kế hoạch BDTX cho năm học tới. - BGH

V. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.
Tạo điều kiện cho các tổ tham gia các lớp tập huấn chuyên môn và tham quan, giao lưu học hỏi lẫn nhau;
Tạo điều kiện kinh phí để tổ chức các buổi ngoại khóa chuyên môn.
Báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2019-2020 của trường THCS Vạn Phúc.
 
    Nơi nhận:
- PGD&ĐT;
- TCM;
Niêm yết thông báo;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Minh Đức

 File đính kèm

VĂN BẢN MỚI

Số: 121/QĐ-THCSVP

Quy chế thực hiện dân chủ năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 151 | lượt tải:41

Số: 123/QĐ-THCS VP

Quy chế làm việc năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 161 | lượt tải:50

Số: 115/KH-THCS VP

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 09/10/2019

lượt xem: 153 | lượt tải:36

Số: 125/KH-THCS VP

Kế hoạch Bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu kém năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 10/10/2019

lượt xem: 387 | lượt tải:72

Số: 124/KH-THCS VP

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020

Thời gian đăng: 10/10/2019

lượt xem: 1255 | lượt tải:126
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm7
  • Hôm nay1,746
  • Tháng hiện tại72,702
  • Tổng lượt truy cập4,738,952
LIÊN HỆ

Trường THCS Vạn Phúc


Sổ điểm
Thời khóa biểu
Sổ liên lạc
Thủ tục hành chính
Sở GD
Phòng GD
Tuyển sinh
Dịch vụ công
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây